Βασική Βιβλιογραφία

 • Αndrikou E. 2020.
  • “East Attica: the prehistoric finds in the 21st century”, in N. Papadimitriou, J. Wright, S. Fachard, N. Polychronakou-Sgouritsa, E. Andrikou (eds.), Athens and Attica in Prehistory. Proceedings of the International Conference, Athens, 27-31 May 2015, Athens, 3-18, esp. 9-10.
 • Benzi M. 1975.
  • Ceramica micenea in Attica, Milano.
 • Cavanagh W. – Mee C. 1998.
  • A Private Place: Death in Prehistoric Greece (SIMA 125), Göteborg.
 • Dickinson O.T.P.K. 1977.
  • The Origins of Mycenaean Civilisation (SIMA 49), Göteborg, 34, 60, 95-96, 108.
 • Θέμελης, Π.Γ. 1977.
  • “Μαραθών : τα πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα σε σχέση με τη μάχη. Επίμετρο. Βρανά (α) Ο σκελετός του αλόγου ”, ΑΔ 29 (1974) [1977] Α΄ Μελέται, 226-244.
 • Kakavoyanni O. 2017.
  • “Prehistoric times”, in A. Vlachopoulos (ed.) Athens and Attica. History and Archaeology, Athens, 7-17.
 • Kilian-Dirlmeier I. 1997.
  • Alt-Ägina IV.3: Das mittelbronzezeitliche Schachtgrab von Ägina, Mainz, 91-97.
 • Maran J. 1992.
  • Die deutschen Ausgrabungen auf der Pevkakia-Magula in Thessalien III: Die mittlere Bronzezeit, Bonn, Bd. I, 320-322.
 • Maran J. 2011.
  • “Lost in translation: The emergence of Mycenaean culture as a phenomenon of glocalization”, in T. Wilkinson – J. Bennet – S. Sherratt (eds.), Interweaving Worlds. Systemic Interactions in Eurasia, 7th to 1st Millennia BC, Oxford, 282-294, esp. 285-286.
 • Maran J. 2019.
  • “Between remembering and forgetting: Monuments of the past and the invention of tradition” in E. Borgna – I. Caloi – F.M. Carinci – R. Laffineur (eds.), ΜΝΗΜH, Past and Memory in the Aegean Bronze Age, Proceedings of the 17th International Aegean Conference, 17-21 April 2018 (Aegaeum 43), Leuven-Liège, 353-361, esp. 356-358.
 • Μαρινάτος Σ. 1970.
  • “Ανασκαφαί Μαραθώνος. Πλάσι. Τσέπι. Βρανά.”, ΠΑΕ 1970, 5-18.
 • Marinatos S. 1970.
  • “Marathon”, AΑΑ III, 63-68.
 • Marinatos S. 1970.
  • “Further news from Marathon”, ΑΑΑ III, 153-166.
 • Marinatos S. 1970.
  • “Further discoveries at Marathon”, ΑΑΑ III, 349-366.
 • Μαρινάτος Σ. 1971.
  • “Μαραθών”, Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 1970 [1971], 108-117.
 • Μαστροκώστας E. 1970.
  • “Προϊστορική ακρόπολη εν Μαραθώνι”, ΑΑΑ III, 14-21.
 • Οικονομάκου Μ. 2004.
  • “Οι ανασκαφές στο Μεγάλο Έλος του Μαραθώνα”, ΑΕ 143, 81-177, esp. 88-115. [Early Helladic buildings]
 • Οικονομάκου M. 2010.
  • “Μεσοελλαδικές θέσεις στη Λαυρεωτική και τη νοτιοανατολική Αττική (αναρτημένη ανακοίνωση) ”, in A. Philippa-Touchais – G. Touchais – S. Voutsaki – J. Wright (eds.), Mesohelladika. The Greek Mainland in the Middle Bronze Age (BCH Suppl. 52), Athens, 235-242, esp. 236.
 • Παντελίδου Γκόφα M. 2005.
  • Τσέπι Μαραθώνος. Το Πρωτοελλαδικό Νεκροταφείο, Αθήνα.
 • Παντελίδου Γκόφα M. 2016.
  • Τσέπι Μαραθώνος. Ο αποθέτης 39 του Προϊστορικού οικισμού, Αθήνα.
 • Παντελίδου Γκόφα Μ. 2020.
  • “Οι πρωιμότεροι τάφοι στο Τσέπι Μαραθώνα”, στο N. Papadimitriou, J. Wright, S. Fachard, N. Polychronakou-Sgouritsa, E. Andrikou (eds.), Athens and Attica in Prehistory. Proceedings of the International Conference, Athens, 27-31 May 2015, Athens, 239-243.
 • Παντελίδου Γκόφα M.Touchais G.Φίλιππα Touchais A. Παπαδημητρίου N. 2014.
  • “Μελέτη ανασκαφής Βρανά Μαραθώνος”, ΠΑΕ 2014 [2016], 29-69.
 • Παντελίδου Γκόφα M.Touchais G.Φίλιππα Touchais A.Παπαδημητρίου N. 2015.
  • “Μελέτη προϊστορικών τύμβων Βρανά Μαραθώνος”, ΠΑΕ 2015 [2016], 25-70.
   (με συμβολές από τις/τους A. Μπαλιτσάρη, Κ. Πασχαλίδης, Σ. Τριανταφύλλο, Σ. Κιορπέ, Β. Ισαακίδου, Χρ. Ματζάνας)
 • Παντελίδου Γκόφα M.Touchais G.Φίλιππα Touchais A. Παπαδημητρίου N. 2016.
  • “Μελέτη προϊστορικών τύμβων Βρανά Μαραθώνος”, ΠΑΕ 2016 [2018], 27-62.
   (με συμβολές από τις/τους Β. Ισαακίδου, A. Μπαλιτσάρη, K. Πασχαλίδης, A. Σαρρής, N. Παπαδόπουλος, T. Calayci)
 • Παντελίδου Γκόφα M.Touchais G. Φίλιππα Touchais A. Παπαδημητρίου N. 2017.
  • “Μελέτη προϊστορικών τύμβων Βρανά Μαραθώνος”, ΠΑΕ 2017 [2019], 29-58.
   (με συμβολές από τις/τους Ε. Κωνσταντινίδη-Συβρίδη, Μ. Παναγιωτάκη, Μ. Καγιάφα, Μ. Χολέβα, Α. Μπαλιτσάρη, Ε. Κυριατζή, Γ. Μαστροθεόδωρος, Ε. Φιλιππάκη, Γ. Μπασιάκος, Σ. Τριανταφύλλου)
 • Παντελίδου Γκόφα M.Touchais G. Φίλιππα Touchais A. Παπαδημητρίου N. 2018.
  • “Μελέτη προϊστορικών τύμβων Βρανά Μαραθώνος”, ΠΑΕ 2018 [2020], 29-39.
   (με συμβολές από τις Σ. Βακιρτζή, Ε. Τζαβέλλα)
 • Pantelidou Gofa M., Philippa-Touchais A., Papadimitriou N. 2020.
  • “The prehistoric tumuli of Vranas, Marathon: The study of S. Marinatos excavation”, in N. Papadimitriou, J. Wright, S. Fachard, N. Polychronakou-Sgouritsa, E. Andrikou (eds.), Athens and Attica in Prehistory. Proceedings of the International Conference, Athens, 27-31 May 2015, Athens, 437-448.
 • Παπαδημητρίου Ι. 1958.
  • «Mαραθών», Έργον 1958, 23-27. [for the tholos tomb]
 • Papadimitriou N. 2001.
  • Built Chamber Tombs of Middle and Late Bronze Age Date in Mainland Greece and the Islands (BAR Int. S. 925), Oxford, 100-109, 164-165.
 • Papadimitriou N. 2010.
  • “Attica in the Middle Helladic period”, in A. Philippa-Touchais – G. Touchais – S. Voutsaki – J. Wright (eds.), Mesohelladika. The Greek Mainland in the Middle Bronze Age (BCH Suppl. 52), Athens, 243-257.
 • Papadimitriou N. forthcoming.
  • “Mistaken ‘Mycenaean territories’. Cultural and political fragmentation in the area later called Attica”, in G. J. van Wijngaarden – J. Driessen (eds.), Political Geographies of the Bronze Age Aegean. Proceedings of the Joint Workshop by the Belgian School at Athens (EBSA) and the Netherlands Institute at Athens (NIA), Athens, 29th-31th May 2019.
 • Pelon O. 1976.
  • Tholoi, Tumuli et Cercles Funéraires (BEFAR 229), Paris, 82-85 and 228-231 (tholos).
 • Πετράκος Β. 1995.
  • Ο Μαραθών. Αρχαιολογικός Οδηγός, Aθήνα, 59-63.
 • Phialon E. 2011.
  • L’émergence de la civilization mycénienne en Grèce centrale (Aegaeum 22), Liège,  216-219.
 • Philippa-Touchais A. 2019.
  • “Death in Early Middle Helladic Period (MH I-II): Diversity in the Construction of Mnemonic Landscapes”, in E. Borgna – I. Caloi – F.M. Carinci – R. Laffineur (eds.), ΜΝΗΜH, Past and Memory in the Aegean Bronze Age, Proceedings of the 17th International Aegean Conference, 17-21 April 2018 (Aegaeum 43), Leuven-Liège, 221-232.
 • Philippa-Touchais A. in press.
  • “Forms of power in the early Middle Helladic period”, in G. J. van Wijngaarden – J. Driessen (eds.), Political Geographies of the Bronze Age Aegean. Proceedings of the Joint Workshop by the Belgian School at Athens (EBSA) and the Netherlands Institute at Athens (NIA), Athens, 29th-31th May 2019.
 • Philippa-Touchais A. – Balitsari A. 2020.
  • “Attica in the Middle”, N. Papadimitriou, J. Wright, S. Fachard, N. Polychronakou-Sgouritsa, E. Andrikou (eds.), Athens and Attica in Prehistory. Proceedings of the International Conference, Athens, 27-31 May 2015, Athens, 387-398.
 • Prevedorou E. 2020.
  • “Bioarchaeological approach to Early Helladic Attica: the human skeletal remains from Tsepi at Marathon (1970-1973 excavations)” in N. Papadimitriou, J. Wright, S. Fachard, N. Polychronakou-Sgouritsa, E. Andrikou (eds.), Athens and Attica in Prehistory. Proceedings of the International Conference, Athens, 27-31 May 2015, Athens, 245-250.
 • Privitera S. 2013.
  • Principi, Pelasgi e Pescatori. L’Attica nella Tarda Etá del Bronzo (Studi di Topografie e di Archeologia di Atene e dell’Attica 7), Paestum, 152-155.
 • Polychronakou-Sgouritsa N. – Papadatos Y. – Balitsari A. – Prevedorou E. 2016.
  • “Marathon in the Middle and Late Bronze Age. New evidence from an old excavation. Preliminary results from the excavation of the University of Athens”, in J. Driessen (ed.), RA-PI-NE-U. Studies on the Mycenaean World offered to Robert Laffineur for his 70th Birthday, Louvain-la-Neuve, 305-316.
 • Σταϊνχάουερ Γ. 2007.
 • Σωτηριάδης Γ. 1933.
  • “Ανασκαφή Μαραθώνος”, ΠΑΕ 1933, 31-46, esp. 35-38. [for the tholos]
 • Σωτηριάδης Γ. 1934.
  • “Ανασκαφή Μαραθώνος”, ΠΑΕ 1934, 29-38, esp. 35-38. [for the tholos]
 • Σωτηριάδης Γ. 1935.
  • “Έρευναι και ανασκαφαί εν Μαραθώνι”, ΠΑΕ 1933, 84-158, esp. 92 n. 1. [for the tholos]
 • Travlos J. 1988.
  • Bildlexikon zur Topografie des antiken Attika, Tübingen, 216-257, esp. 220-221 and figs. 224-236, 238-240.